Bộ an ninh nhà nước CHDC Đức

Ruschestraße 103, 10365 Berlin

1. Sự theo dõi – Tamara Hentschel

2. Từ tập tin an ninh nhà nước – đồng chí Rot

3. Phân biệt chủng tộc trong CHDC Đức – Anetta Kahane

4. Hữu nghị các dân tộc „Völkerfreundschaft“ – Anetta Kahane

5. Đấu tranh cho quyền ở lại – Anetta Kahane